Skrášľovanie verejných priestorov v rokoch 2011 – 2014

Za Kolesára sa okrem dodržiavania poriadku a čistoty dbalo aj na skrášľovanie verejných priestranstiev v našom meste. Nechýbala odvaha ani na také akcie ako bolo vybúranie betónových pozostatkov z čias socializmu, ktoré špatili severné námestie, či likvidácia lesa billboardov na Námestí mieru. Opravovali sa autobusové zastávky, dláždené chodníky, umelecké diela sa inštalovali späť na mestské pozemky, farbili sa stĺpy verejného osvetlenia a to väčšinou vo vlastnej réžií mestskou stavebnou skupinou, či Technickými službami. Zo stavieb sa odstraňovali grafity, a v mestských zelených pásoch bolo vyfrézovaných vyše 100 pňov po dávno vyrúbaných stromoch. Je to len malá ukážka prác, ktorými sa skrášľovali verejné priestory v našom meste.

Pozrite si fotoalbum – Skrášľovanie verených priestorov v rokoch 2011 – 2014


Verejné priestranstvá – nové lavičky a odpadkové koše

V Trebišove bolo donedávna na sídliskách, pri detských ihriskách a na ostatných verejných priestoroch mnoho starých, nefunkčných a poškodených lavičiek. Na ulici M. R. Štefánika bolo len zopár lavičiek a odpadkových košov. Za primátorovania Mariána Kolesára boli poškodené lavičky postupne odstraňované alebo opravované. V roku 2014 v centre mesta pribudlo 50 nových lavičiek, ktoré boli doplnené originálnymi odpadkovými košmi, vyrobenými ako prototyp priamo pre naše mesto.

Pozrite si fotoalbum – Verejné priestranstvá – nové lavičky a odpadkové koše


Zriadenie Mestského aktivačného strediska

roku 2013 vykonal vtedajší primátor Marián Kolesár na Mestskom úrade v Trebišove dôležitú organizačnú zmenu, ktorej výsledky bolo vidieť vo veľmi krátkom čase a to zvýšením čistoty a poriadku v uliciach mesta. Kolesár zriadil Mestské aktivačné stredisko (MsAS). Stredisko bolo vytvorené  k organizovaniu a riadeniu aktivačnej činnosti na území mesta a to nielen vo vzťahu k aktivačným pracovníkom pri organizácii ich činnosti a vedení dochádzky, ale aj vo vzťahu k Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Dovtedy bola aktivačná činnosť riadená z úrovne Technických služieb, pričom v TS sa tejto činnosti venovali dvaja pracovníci a aj to len okrajovo popri inej pracovnej náplni. V rámci MsAS bola zriadená aj Linka čistoty, ktorá na zavolanie prišla odpratať neporiadok v uliciach mesta. Dnes už auto Linky čistoty v meste nestretnete a dokonca aj telefónne číslo na Linku čistoty zmizlo z mestskej internetovej stránky.

MsAS bolo postupne vybavené technikou, boli nakúpené potrebné motorové vozidlá – dve veľké skriňové dodávky Fiat Ducato, jedná malá dodávka Fiat Scudo pre Linku čistoty, jeden 9 miestny mikrobus Citroën Jumper na prevoz ľudí, vozíky na zber odpadu, pracovné náradie, nástroje na opravu náradia a pod. Priestory na uskladnenie náradia a zhromaždisko kde sa aktivační pracovníci rozdeľovali do práce pôvodne bolo v starej športovej hale v parku. V roku 2014 Mesto zámenou získalo budovu v blízkosti rómskej osady a tú si vo vlastnej réžii MsAS opravilo.

Pozrite si fotoalbum – Zriadenie Mestského aktivačného strediska

Pozrite si ukážku aktivít MsAS v rokoch 2013 – 2014 – MsAS AKTIVITY 2013 – 2014


Vytvorenie Mestského hospodárskeho strediska

Mestské hospodárske stredisko (MsHS) vzniklo v roku 2013 transformáciou bývalého Centra voľného času (CVČ) Príroda. V roku 2013 postihli financovanie CVČ na celom Slovensku systémové zmeny vykonané štátom a mnohé CVČ zanikli. V Trebišove fungovali vtedy dve CVČ a to CVČ na ul. T. G. Masaryka a CVČ Príroda. Štátne zmeny v roku 2013 znamenali pokles finančného príspevku na žiaka až o 2 tretiny a tak existencia dvoch CVČ v Trebišove bola neúnosná čo mohlo znamenať aj zánik oboch CVČ. Tento scenár bol pre vtedajšie vedenie mesta na čele s primátorom Mariánom Kolesárom neprijateľný a tak navrhli odvážne organizačné zmeny. Záujmové krúžky a celá pedagogická činnosť prešla do CVČ na ul. T. G. Masaryka a z CVČ Príroda bolo vytvorené MsHS. Mnohí poslanci vtedajšieho mestského zastupiteľstva sa k tomu kroku stavali s nedôverou, no čas ukázal, že to bolo veľmi prezieravé a rozumné riešenie.

Od 1. júla 2013 tak MsHS zabezpečuje činnosti pri správe mestskej verejnej zelene, záhradníckych a parkových úpravách, pestovaní okrasných drevín a rastlín a pri chove a prezentácií zvierat. Stredisko bolo v rokoch 2013 a 2014 vybavené potrebnou technikou, keď sa kúpila vysokozdvižná plošina LAND ROVER DEFENDER na ošetrovanie stromov, valník FIAT DUCATO s predĺženou kabínou, nové kosačky, motorové píly a pod. Stredisko sa posilnilo aj personálne, keď z Technických služieb prešli pracovníčky údržby zelene a za koscov a v zime za pilčíkov boli po dôkladnom výbere prijatí najšikovnejší muži z rómskej komunity. Väčšina z nich bola prvýkrát trvalo zamestnaná, po zaškolení podávali dobré pracovné výkony a boli príkladom pre celú osadu. Od júla 2013 tak kosenie trávy v meste vykonáva MsHS a ošetrovanie zelene vykonávajú odborníci a nie elektrikári z TS.

Pozrite si fotoalbum – Mestské hospodárske stredisko


Mestská stavebná skupina a jej najvýznamnejšie stavebné akcie v rokoch 2012 – 2014

V roku 2012 vtedajší primátor Marián Kolesár zriadil mestskú stavebnú skupinu. Stavebná skupina bola organizačne začlenená pod oddelenie výstavby a majetku, bola vybavená potrebným náradím, dodávkovým vozidlom a postupne bola dopĺňaná o nových pracovníkov.

Medzi najvýznamnejšie diela stavebnej skupiny patrí aj vybudovanie verejných WC. Toto zariadenie v našom meste dlhé roky chýbalo a tak vo februári 2014 začala stavebná skupina s výstavbou verejných WC na prízemí budovy starého KaSS (mestskej tržnice). Používanie verejných WC bolo od ich sprevádzkovania bezplatné a to aj napriek tomu, že verejné toalety sú vybavené nadštandardne, napríklad vstupnými dverami na fotobunku, bidetom na dámskych toaletách a samostatnou časťou pre zdravotne a telesne postihnutých.

Ďalšími významnými dielami mestskej stavebnej skupiny sú napríklad komplexná rekonštrukcia objektu javiska amfiteátra vrátane vybudovania nových šatní a sociálnych zariadení, ďalej vybudovanie nových Mestských jaslí, rekonštrukcia sociálnych zariadení pri kancelárskych priestoroch v NS Berehovo a mnohé ďalšie stavby, rekonštrukcie a opravy mestských nehnuteľností. Stavebná skupina funguje doteraz a ušetrila mestu značné finančné prostriedky za stavebné práce, ktoré by inak vykonávali externé firmy.

Pozrite si fotoalbum – Výstavba verejných WC


Marián Kolesár presunul vyplácanie sociálnych dávok z hlavnej pošty do osady

Až do septembra roku 2013 putovali každý mesiac  stovky obyvateľov rómskej osady cez celé mesto na hlavnú poštu po sociálne dávky. Spôsobovalo to ťažkosti tak na pošte, ako aj po celej trase z osady. Zmenilo sa to až v roku 2013, keď vtedajší primátor Marián Kolesár dal vybudovať mobilné pracovisko na vyplácanie sociálnych dávok priamo v osade. Predchádzali tomu náročné rokovania s riaditeľmi sekcií  Slovenskej pošty v Banskej Bystrici a riaditeľstvom centra regionálneho predaja a prevádzky Slovenskej pošty v Košiciach. Slovenská pošta mala pre vyplácanie sociálnych dávok stanovené prísne pravidlá a trebišovský model bol na Slovensku priekopnícky. Neskôr podľa nášho vzoru a našich rád postupovali aj iné mestá.

Pozrite si fotoalbum – TU


TREBIŠOV NAHLAS – VOLEBNÝ PROGRAM 2018

VOLEBNÝ PROGRAM 2018 – pdf


TREBIŠOV NAHLAS – Pozvánky na predvolebné stretnutia


TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 5/2018

Poriadok a čistota nie sú samozrejmosťou. Samosa to neurobí! Udržiavanie poriadku a čistoty je nikdy nekončiacim procesom, ktorý si vyžaduje precíznu organizáciu a často aj tvrdú ruku a nepopulárne opatrenia. A tu je kameň úrazu. Na nepopulárne opatrenia proti kontajneristom a teliškárom treba mať odvahu a nemať voči nim záväzky. Ani volebné.

Celý občasník 5/2018 – TU


Najväčšie skládky odpadu v Trebišove boli zlikvidované v rokoch 2011 – 2014

Marián Kolesár ako primátor mesta v rokoch 2011 – 2014 napĺňal svoj program PORIADOK A ČISTOTA aj odstraňovaním čiernych skládok. Tých bolo v meste a jeho blízkom okolí neúrekom. V Trebišove sa totiž v minulosti nelegálne skládky prehliadali a navyše bolo zvykom, že stavebné firmy neodvážali stavebný odpad na legálne skládky, ale si zriadili „dočasnú“ skládku na mestských pozemkoch a na tú sa potom zabudlo. Z dočasnej skládky sa tak stala skládka trvalá. To všetko sa dialo s tichým súhlasom vedenia mesta. Takto bolo na mestský pozemok pri sídlisku JUH vyvezených stovky ton stavebného odpadu z búrania „žltej budovy“, námestia pod Tescom, odpady z vybúraných chodníkov a pod. Ďalšie veľké skládky odpadu boli za garážami SEVER na konci Agátovej ulice, na Paričove za mostom, na Sadoch. V lokalite za zimným štadiónom, kde mesto predávalo stavebné pozemky kopy betónov boli prekážkou pri predaji týchto pozemkov.

Všetky spomínané skládky odpadu a mnoho ďalších, napríklad na ul. Kpt. Nálepku pri ceste na Novú Koronč, pri Čerjakoch, skládky lemujúce cestu k Drevenému (gazdovskému) mostu, z okolia Paričova, z Bučovho lesíka a pod. boli v rokoch 2011 – 2014 zlikvidované.

Pozrite si fotoalbum – TU