Vytvorenie Mestského hospodárskeho strediska

Mestské hospodárske stredisko (MsHS) vzniklo v roku 2013 transformáciou bývalého Centra voľného času (CVČ) Príroda. V roku 2013 postihli financovanie CVČ na celom Slovensku systémové zmeny vykonané štátom a mnohé CVČ zanikli. V Trebišove fungovali vtedy dve CVČ a to CVČ na ul. T. G. Masaryka a CVČ Príroda. Štátne zmeny v roku 2013 znamenali pokles finančného príspevku na žiaka až o 2 tretiny a tak existencia dvoch CVČ v Trebišove bola neúnosná čo mohlo znamenať aj zánik oboch CVČ. Tento scenár bol pre vtedajšie vedenie mesta na čele s primátorom Mariánom Kolesárom neprijateľný a tak navrhli odvážne organizačné zmeny. Záujmové krúžky a celá pedagogická činnosť prešla do CVČ na ul. T. G. Masaryka a z CVČ Príroda bolo vytvorené MsHS. Mnohí poslanci vtedajšieho mestského zastupiteľstva sa k tomu kroku stavali s nedôverou, no čas ukázal, že to bolo veľmi prezieravé a rozumné riešenie.

Od 1. júla 2013 tak MsHS zabezpečuje činnosti pri správe mestskej verejnej zelene, záhradníckych a parkových úpravách, pestovaní okrasných drevín a rastlín a pri chove a prezentácií zvierat. Stredisko bolo v rokoch 2013 a 2014 vybavené potrebnou technikou, keď sa kúpila vysokozdvižná plošina LAND ROVER DEFENDER na ošetrovanie stromov, valník FIAT DUCATO s predĺženou kabínou, nové kosačky, motorové píly a pod. Stredisko sa posilnilo aj personálne, keď z Technických služieb prešli pracovníčky údržby zelene a za koscov a v zime za pilčíkov boli po dôkladnom výbere prijatí najšikovnejší muži z rómskej komunity. Väčšina z nich bola prvýkrát trvalo zamestnaná, po zaškolení podávali dobré pracovné výkony a boli príkladom pre celú osadu. Od júla 2013 tak kosenie trávy v meste vykonáva MsHS a ošetrovanie zelene vykonávajú odborníci a nie elektrikári z TS.

Pozrite si fotoalbum – Mestské hospodárske stredisko