Mesto Trebišov opakovane porušuje zákon pri nakladaní s odpadom z rómskej osady

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS upozornilo  Okresnú prokuratúru v Trebišove a Okresný úrad,  odbor starostlivosti o životné prostredie na nezákonné nakladanie s odpadom v lokalite južne od rómskej osady.

Mesto Trebišov vyváža  z rómskej osady znečistený komunálny odpad na parcelu E č. 8733/1, LV 8772. Pozemok  je vo vlastníctve súkromných osôb a uloženie odpadu na tomto pozemku je nezákonné.

Odpad z rómskej osady tvorí zmes komunálneho odpadu, handier, plastov, skla, stavebného odpadu a je kontaminovaný ľudskými exkrementmi, telami uhynutých zvierat a pod. Odpad je uložený na nespevnenej trávnatej ploche a znečisťuje pôdu, spodné vody a okolie.

Po vývoze  odpadu z rómskej osady do skladov na ulici Kpt. Nálepku v roku 2016 je to ďalší prípad nezákonného nakladania s odpadom v réžii mesta Trebišov. V roku 2016 to kompetentné orgány zamietli pod koberec. Zvíťazí tentokrát spravodlivosť, alebo niektorí papaláši sú pri environmentálnych priestupkoch beztrestní?